Avlsforeningen har fått nytt styre

Styremøte/Konstituerende møte 7. juni 2014

Tid: 07.06.2014 kl.12.00
Sted: Bjerke Travbane/Møterom TGN
Tilstede: 11 totalt, 9 med stemmerett.

SAKSLISTE
1. VAIG AV DIRIGENT
2. ÅRSBERETNING
3. REVIDERT REGNSKAP
4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
5. INNKOMNE FORSLAG
6. EVENTUELT
7. VALG AV:
A. TRE STYREMEDLEMMER
B. TO VARAMEDLEMMER TIL STYRET
C. STYREFORMANN
D. TO REVISORER
E. VALGKOMITE

Fungerende leder Jo Svenstad ønsket velkommen til årsmøtet. Han ga deretter ordet til Anders Jårnerot som orienterte årsmøtet om avl og relaterte saker som ble jobbet med fra DNT sin side.

Sak 1: Valg av dirigent. Forslag Gunnar Flåten
Vedtak: Enstemmig valgt
lngen hadde merknader til innkallingen.

Sak 6: Eventuelt, ble flyttet som siste sak på dagsorden.

Sak 2: Årsberetning/Årsberetningen ble gjennomgått på årsmøtet.
Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 3: Revidert regnskap/Regnskap og revisjonsberetning ble presentert i møtet. Det var ingen
merknader til regnskapet.
Vedtak: Revidert regnskap enstemmig godkjent

Sak 4: Fastsettelse av medlemskontingent. Forslag om å videreføre kr 300,- pr år
Vedtak: Årskontingent på kr 300,- ble enstemmig vedtatt

Sak 5: Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet innen fristens utløp

Sak 7: Valg:

A. Tre Styremedlemmer/Valgperiode 2 år
Forslag: Per Erik Hagen/enstemmig valgt
Forslag: Ole Morten Nilsen/enstemmig valgt
Forslag: Hanne l-ynnelenstemmig valgt

B. To Varamedlemmer til Styret/Valgperiode 1 år
Forslag 1. vara: Mona Lunde/enstemmig valgt
Forslag 2. vara: Gunnar Flåtenlenstemmig valgt

C. Styreformann/Valgperiode 2 år
Forslag: Per Erik Hagen/enstemmig valgt

D. To Revisorer/valgperiode 1år
Forslag: tage Rosten/enstemmig valgt
Forslag: Stein Fossan/enstemmig valgt

E. Valgkomile 3 medlemmerlvalgperiode 1år
Forslag: Jan Jensen/enstemmig valgt
lngen andre forslag framkom. Det nye styret ble av årsmøtet gitt fullmakt til å supplere valgkomiteen
med 2 medlemmer.

Sak 6: Eventuelt:  lngen saker

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Forslag: Jostein l.ea og Nina Øhre Skiaker/enstemmig valgt
Møtet avsluttet kl 14.00
Sekretær
Ann Berit Sagedal