Vedtekter

Vedtekter for Travavl.no

Vedtatt 18.2.2023.

§1. Travavl.no er avlsforening for Norske varmblodstravere.

§2. Foreningen skal arbeide for oppdrett av varmblodstravere gjennom å fremme kunnskapderigjennom kurs – studieturer m.m.

§3. Foreningen skal arbeide for formålet:

  • Jobbe for medlemmenes beste gjennom å fremforhandle rabatter og avtaler
  • Gjennom informasjon- møter- kurs o.l. øke interessen for slik avl, samt tilføre medlemmene kunnskaper og ferdigheter for å drive sin virksomhet.
  • Arbeide for markedsføring og omsetning av avlsdyr og unghester.
  • Være medlemmene behjelpelig med anskaffelse av avlshopper.
  • Samarbeide med DNT for å styrke norsk oppdrett til medlemmenes fordel.

§4. Medlemskapet er åpent for alle oppdrettere av varmblodstravere, samt for alle som interesserer seg for slik avl. Stemmerett har medlemmer som har betalt fastsatt årlig kontingent.

§5. Foreningen innkaller til årsmøte som holdes innen utgangen av februar, med minst en måneds varsel. Forslag må være styret i hende senest 14 dg før årsmøtet. Ved innkalling til årsmøte følger årsberetning og revidert regnskap. Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

1) Godkjenne møteinnkalling og saksliste.

2) Valg av ordstyrer.

3) Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen.

4) Behandle og godkjenne styrets årsmelding.

5) Behandle og godkjenne styrets årsregnskap.

6) Behandle innkomne saker fra styre og medlemmer.

7) Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår.

8) Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

9) Foreta valg: Foreningen skal ha et styre på 5 – fem- medlemmer, med 1. og 2. varamedlem. Styremedlemmene velges for 2- to- år. Dog slik at 2- to velges det ene året og 3- tre det neste.

Blant styrets medlemmer velger årsmøtet leder og nestleder for ett år av gangen, ellers konstituerer styret seg selv.

Årsmøtet velger 2-to- revisorer.

Varamedlemmer til styret samt revisorer velges hvert år.

Valgkomite velges av årsmøtet for 3 år av gangen. Hvert år en ut og nytt medlem velges, eldste (med lengst funksjonstid) medlem alltid leder.

Årsmøte eller styre kan oppnevne personer eller utvalg til bestemte oppgaver.

§6. Styret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når minst to eller flere styremedlemmer krever det. Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut senest 8 dager før styremøtene. For at et vedtak skal være gyldig, må 3 – tre – av styremedlemmene stemme for det. Det skal føres referat fra møtene.

§7. Foreningens vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall etter kunngjøringen i innkallingen til årsmøtet.

§8. Foreningen kan oppløses av årsmøte når minst 3/4 av medlemmene krever det. Ved oppløsning av foreningen tilfaller midlene formål som fremmer avlen av norske varmblodige travhester, i samsvar med foreningens formål.